top.window.moveTo(0,0); if (document.all) { top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight); } else if (document.layers||document.getElementById) { if (top.window.outerHeight دلتنگی...

پرسه های عاشـــقانه

 

رد پاهايم را پاک می کنم 
به کسی نگوئيد 
من روزی در اين دنيا بودم. 
خدايا 
می شود استعـــــفا دهم؟! 
کم آورده ام ...!
 
در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد ،  
در کجای جغرافيای دلت ايستاده ام که خانه ام ابری است ،  
هميشه دلتنگ توام ...
 
 
 
 
 برما گذشت خوب و بد...
 
اما تو روزگـــــار
فکری به حال خويش کن!
این روزگار نیست !!!
نوشته شده در چهار شنبه 28 ارديبهشت 1390برچسب:,